கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Friday, January 21, 2011

நடிகர் ராஜேஷ் மகள் திருமணம் : முதல்வர் கலைஞர் நேரில் வாழ்த்து


SzLŸ WÖÚ^Ð UL· BŸ.‡ªVÖ-Ú^.‘Wˆ� NÖ˜ÚY¥ BfÚVÖ¡Á ‡£UQ YWÚY¼“ ÚS¼¿ (20.01.2011) SP‹R‰. ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ŒL²op›¥ LX‹‰ ÙLÖ�| UQUeLÛ[ YÖ²†‡]ÖŸ.
L£QÖŒ‡ YÖ²†‰

SzLŸ WÖÚ^ÐpÁ UL· BŸ.‡ªVÖ°eh•, RtNÖ±Ÿ Ù^VLŸ fŸTÖ¥pj-p‹‡VÖ Ù^VLŸ BfÚVÖ¡Á ™†R ULÁ Ù^.‘Wˆ� NÖ˜ÚY¥ GÁ\ NÖ�yÚYŸ GÁÈÃV£eh• ‡£UQ YWÚY¼“ ŒL²op ÙNÁÛ] WÖ‚ ÙUšV•ÛU U�PT†‡¥ ÚS¼¿ UÖÛX SP‹R‰.

C‡¥ ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ LX‹‰ ÙLÖ�| UQUeLÛ[ YÖ²†‡]ÖŸ. ‰ÛQ ˜R¥-AÛUoNŸ ˜.L.ÍPÖ¦Á, Œ‡ AÛUoNŸ AÁTZLÁ, U†‡V U‹‡¡L· ˜.L.AZf¡, ÙS�ÚTÖ¦VÁ, ˜R¥-AÛUoN¡Á ‰ÛQ«VÖŸ WÖ^Ö†‡ A•UÖ·, G•.È.BŸ. LZL RÛXYŸ BŸ.G•.®W�TÁ, SzLŸL· WÈÂLÖ‹†, LUXaÖNÁ,

AWpV¥ ‘W˜LŸL·

R–ZL LÖjfWÍ RÛXYŸ ÚL.«.RjLTÖ¨, ˜Á]Ö· RÛXYŸ f£ÐQNÖ– G•.‘., ‡£SÖ°eLWNŸ, ’yPŸ A¥ÚTÖÁÍ G•.G¥.H., ÚLÖT�QÖ, «|RÛX p¿†ÛRL· Lyp† RÛXYŸ ‡£UÖY[YÁ, TÖWˆV ^]RÖ Lyp ˜Á]Ö· RÛXYŸ CX.LÚQNÁ, ÙNÁÛ] ÚUVŸ UÖ.r�‘WU‚VÁ, ˜Á]Ö· G•.‘. G¥.LÚQNÁ, ™ÚY‹RŸ ˜ÁÚ]¼\ ˜Á]‚ RÛXYŸ PÖePŸ ÚN‰WÖUÁ, U.‡.˜.L. SÖtp¥ N•T†, p¿TÖÁÛU N™L “Wyp CVeL RÛXYŸ ¦VÖL† A¦LÖÁ,

L«OŸ ÛYW˜†‰, Y]†‰Û\ ÙNVXÖ[Ÿ ÙY.CÛ\VÁ“, “‡V TÖŸÛY Bp¡VŸ G•.SPWÖ^Á, SegWÁ ÚLÖTÖ¥, pÂUÖ RVÖ¡�TÖ[ŸL· ÚLVÖŸ, ÚL.BŸ.È., BŸ.‘.N°†¡, ˜eRÖ qÂYÖNÁ, WÖ•hUÖŸ, CVehSŸL· GÍ.‘.˜†‰WÖUÁ, H.Ù^LSÖRÁ, ‘.YÖr, LÍŠ¡ WÖ^Ö, SzLŸL· GÍ.GÍ.WÖÚ^‹‡WÁ, pYhUÖŸ, TÖeVWÖÇ, TÖŸ†‡TÁ, Ù^V• W«, ÉYÖ, ŒZ¥L· W«, YÖÛL N‹‡WÚNLŸ, ÚUÖLÁ, L°�PU‚, Jš.È.UÚL‹‡WÁ, NÖŸ¦, fÚWp ÚUÖLÁ, ÛYVÖ“¡, TÖXÖÈ,

CÛNVÛU�TÖ[Ÿ NjLŸ LÚQÐ, N†VTÖUÖ T¥LÛXeLZL ÚY‹RŸ Ú^�‘VÖŸ, SzÛLL· GÍ.GÁ.YWXyr–, ÙY�‚\ BÛP ŒŸUXÖ, YÖ‚~, Nor, Jš.«^VÖ, Ù^VTÖW‡, G•.GÁ.WÖ^•, NÖWRÖ, qRÖ, ÚWLÖ E·TP HWÖ[UÖ] ‡ÛW�XL ‘W˜LŸL·, S�TŸL·, E\«]ŸL· LX‹‰ ÙLÖ�| UQUeLÛ[ YÖ²†‡]ÖŸL·.

ŒL²op›¥ ÚWY‡ f£ÐQÖ hµ«]¡Á ®ÛQ LoÚN¡�• SP‹R‰. ŒL²opeh Y‹RYŸLÛ[ SzLŸ WÖÚ^Ð, AYW‰ UÛ]« Ú^ÖÁ p¥«VÖ WÖÚ^Ð, ULÁ BŸ.‡¦� BfÚVÖŸ YWÚY¼\]Ÿ.

No comments:

Post a Comment