கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Wednesday, November 10, 2010

முதல்வர் முன்னிலையில் திமுகவில் மதிமுகவினர் இணைந்தனர்


கடலூர் மாவட்ட மதிமுக முன்னாள் செயலாளர் பத்மநாபன் தலைமையில் மதிமுகவை சேர்ந்த 500 பேர் முதல்வர் கருணாநிதி முன்னிலையில் 08.11.2010 அன்று திமுகவில் இணைந்தனர். அறிவாலயத்தில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடக்கவுரை ஆற்றினார். அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் வரவேற்றார். நிதி அமைச்சர் க.அன்பழகன், அமைச்சர்கள் ஆற்காடு வீராசாமி, துரைமுருகன், பரிதிஇளம்வழுதி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
flÿ® kht£l k.Â.K.f. K‹dhŸ brayhs® g¤kehg‹ jiyikæš fHf¤Âš Ïizªjt®fis tunt‰W Kjšt® fiyP® mt®fŸ M‰¿a ciu tUkhW:

fHf¤Â‹ bghJ¢ brayhs® nguhÁça® mt®fns; tUif jªJŸs fHf¢ braš Åu®fns; flÿçèUªJ fHf¤Âš Ïiza tªJŸs v‹ cæçD« nkyhd m‹ò cl‹Ãw¥ò¡fns!
Ïu©L, _‹W eh£fshf¤ jäHf¤Âny òaš Á‹d« - òayhš v‹bd‹d éisÎfŸ V‰gL« v‹»‹w brŒÂfŸ - g¤Âçiffëny gh®¤njh«; thbdhè æny nf£nlh«; bjhiy¡fh£Áfëny f©nlh«. Mdhš, mªj¥ òaš mo¤jnjh, mo¡féšiynah! flÿ® g¡f« mo¤J (ifj£lš) - mªj¥ òaèny Ú§fbsš yh« tªJ éHnt©oa Ïl¤Âny éGªÂU¡»‹Ö®fŸ; nru nt©oa Ïl¤Âny nr®ªÂU¡»Ö®fŸ.

Áy neu§fëny òaš ešy fhça§fis¢ brŒÍ«. m¥go¥g£l xU ešy fhçakhf - e«Kila j«Ã g¤kehgDila jiyikæš Ú§fbsšyh« Û©L« fHf¤Â‰F tªÂU¡»‹Ö®fŸ. vdnt, "Ϫj¥ òaiy eh‹ tunt‰»nw‹; Ϫj¥ òaiy eh‹ thœ¤J»nw‹" (ifj£lš) v‹W T¿ Ϫj Ïa¡f¤Âny Û©L« Ïiz¤J¡ bfh©l c§fisbašyh« - "v§»Uªnjh tªJ Û©L« Ïizªjt®fŸ" v‹¿šyhkš; "ϧ»Uªnj tªjt®fŸ Ú§fŸ; ϧ»Uªnj ts®ªjt®fŸ Ú§fŸ; ϧ»Uªnj fHf¤ij ts®¤jt®fŸ Ú§fŸ" v‹w Kiwæš c§fisÍ« - c§fS¡F¤ jiyikna‰W tªÂU¡»‹w mUik¤ j«Ã g¤kehg‹ mt®fis Í« "tUf, tUf; thœf, thœf" v‹W thœ¤Â, tunt‰»nw‹.

Ï›thW Kjšt® fiyP® mt®fŸ ciuah‰¿dh®.

No comments:

Post a Comment