கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Tuesday, December 28, 2010

பல்லாவரத்தில் அண்ணா சிலை : கலைஞர் திறந்து வைத்தார்


˜R¥-AÛUoN¡Á ER«VÖ[Ÿ Œ†VÖ C¥X• A£ÚL, AQÖ pÛXÛV ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ‡\‹‰ÛY†RÖŸ.

AQÖ ‡£°£Yo pÛX

ÙNÁÛ] T¥XÖYW†‡¥ ÚY¥Í T¥LÛXeLZL Y[ÖL†‡¥ SÛPÙT¼\ 18-Y‰ ÚRpV p\ÖŸL· A½«V¥ UÖSÖyzÛ] ÙRÖPjf ÛY†R ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡, ARÛ] A|†‰ ˜R¥-AÛUoN¡Á ER«VÖ[Ÿ ÚL.Œ†VÖ«Á ®y| A£ÚL E·[ AQÖ ‡£°£Yo pÛXÛV ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ‡\‹‰ ÛY†‰ ÚTp]ÖŸ. AÚTÖ‰ AYŸ i½VRÖY‰:-

HÛZ›Á p¡‘¥

GÁ E›ÛW L֐TÖ¼½eÙLց|- GÁ EP¥ SX†ÛR• ÚT‚ TÖ‰LÖ†‰ Y‹‰ ÙLցz£efÁ\ Œ†VÖ A¸†‰·[ C‹R YWÚY¼“eh SÖÁ SÁ½ i½eÙLÖ·fÚ\Á. GÁÛ] AÛZ†R‰ UÖ†‡WU¥XÖU¥, GÁÄÛPV RÛXY£•, R–³]† RÛXYWÖL «[jfVY£UÖ] AQÖ«Á pÛX›Û] CjÚL ‡\‹‰ ÛY†‡£efÁ\ C‹R U]TÖjh ÚTÖ¼\†ReL‰, “LZ†ReL‰.

HÛZ-G¸VYŸLºÛPV ®|L¸¥ G¥XÖ• «[eÚL¼½ ÛY†‰-HÛZ›Á p¡‘¥ CÛ\YÛ]e LÖQ ˜zÙUÁ¿ ˜ZjfV AQÖ«Á CVeLUÖ• ‡WÖ«P ˜ÁÚ]¼\e LZL†‡¥ Œ†VÖÛY ÚTÖÁ\ CÛ[OŸL· B›WUÖ›W• ÚTŸ CÛQ‹‰ T‚VÖ¼¿YÖŸLÚ[VÖ]Ö¥ R–ZL• CÁÄ• «ÛW«¥ «³“¿• GÁ\ A‹R J£ EQŸÛY U] E‹‰RÛX H¼T|†‰fÁ\ YÛL›¥ C‹R ŒL²opÛV H¼TÖ| ÙNšR Œ†VÖ°eh•, U¼¿˜·[ C‹R YyPÖW†‰ STŸLºeh•, AYŸLÚ[Ö| J†‰ÛZ†R LZL†‡Á LÖYXŸLºeh•, ŒŸYÖfLºeh• GÁÄÛPV SÁ½ÛV† ÙR¡«†‰eÙLց|, C‹R C¥X†RÖ£eh GÁÄÛPV YÖ²†‰eLÛ[ ÙR¡«†‰eÙLÖ·fÚ\Á.

CªYÖ¿ ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ÚTp]ÖŸ.

SX†‡yP ER«L·

CRÛ]† ÙRÖPŸ‹‰ ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡, HÛZ-G¸ÚVÖ£eh ÛRV¥ G‹‡W• E·¸yP SX†‡yP ER«LÛ[ YZjf]ÖŸ. ÚU¨•, AYW‰ ER«VÖ[Ÿ ÚL.Œ†VÖ«Á C¥X†‰eh ÙNÁ\ÖŸ. AjÚL AY£ÛPV ÙT¼Ú\ÖŸ E·¸yP h|•T†RÖ¡Á ETN¡‘Û] H¼¿eÙLց| AYŸLºPÁ p½‰ ÚSW• ÚTpeÙLց| C£‹RÖŸ.

CRÛ]V|†‰, Œ†VÖ E·TP AYW‰ ÙT¼Ú\ÖŸ U¼¿• h|•T†‡]Ÿ RjL[‰ C¥X†‰eh Y£ÛL R‹RÛUeLÖL ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡eh RjL[‰ SÁ½›Û]† ÙR¡«†‰eÙLցP]Ÿ.

C‹ŒL²op›ÁÚTÖ‰ AÛUoNŸL· ‰ÛW˜£LÁ, L.ÙTÖÁ˜z, G.Y.ÚY¨, UÖYyP ÙNVXÖ[£•, AÛUoN£UÖ] RÖ.ÚUÖ.AÁTWNÁ U¼¿• T¥XÖYW• SLŸUÁ\† RÛXYŸ C.L£QÖŒ‡ E·TP LZL ˜Á]‚†ÚRÖZŸL· EPÁ C£‹R]Ÿ.

No comments:

Post a Comment