கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Tuesday, December 28, 2010

மாணவர்களின் அறிவியல் சிந்தனை திறனை மேம்படுத்த வேண்டும்: கலைஞர்ÙNÁÛ]›¥ ÚRpV hZ‹ÛRL· A½«V¥ UÖSÖyÛP ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ÚS¼¿ (27.12.2010) ÙRÖPjf ÛY†RÖŸ. C‹R UÖSÖyz¥ SÖ| ˜µY‰• C£‹‰ 700 C[• «tOÖÂL· TjÚL¼f\ÖŸL·.

hZ‹ÛRL· A½«V¥ UÖSÖ|

18-Y‰ ÚRpV hZ‹ÛRL· A½«V¥ UÖSÖ| ÙNÁÛ]ÛV A|†R T¥XÖYW• ÚY¥Í T¥LÛXeLZL†‡¥ ÚS¼¿ (27.12.2010) ÙRÖPjfV‰. R–²SÖ| A½«V¥ UÁ\•, R–²SÖ| UÖŒX A½«V¥ ÙRÖ³¥îyT L°Áp¥, ÚY¥Í T¥LÛXeLZL• BfVÛY CÛQ‹‰ H¼TÖ| ÙNš‰·[ C‹R 5 SÖ· UÖSÖyÛP ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ ÙRÖPjf ÛY†‰ ÚTp]ÖŸ. AÚTÖ‰ AYŸ i½VRÖY‰:-

C‹R A½«V¥ UÖSÖ| 12 B|Lºeh ‘\h R–ZL†‡¥ SPef\‰. hZ‹ÛRL· A½«V¥ UÖSÖ| ÚNÖRÛ] ˜V¼pVÖL ˜R¦¥ U†‡V ‘WÚRN UÖŒX•, hYÖ¦VŸ SL¡¥ 1990-L¸¥ SP†RTyP‰. SU‰ AÁ\ÖP YÖ²eÛL›¥ ŒLµ• ŒL²opLÛ[ AzTÛPVÖL ÛY†‰ A½«V¥ UÖ‡¡ ‡yPjLÛ[ hZ‹ÛRL· E£YÖef]ÖŸL·. LP‹R 1993-• Bz¦£‹‰ B|ÚRÖ¿• hZ‹ÛRL· A½«V¥ UÖSÖ| ÚRpV A[«¥ SP†RTy| Y£f\‰.

TÛPTÖ¼\¥

10 ˜R¥ 17 YV‰eh EyTyP hZ‹ÛRL· A½«VÛX TVÁT|†‡ RjL· TÛPTÖ¼\ÛX ÙY¸T|†R°•, N™L ‘WopÛ]Lºeh ˆŸ°LÖQ°• J£ R[†ÛR H¼T|†‡ ÙLÖ|T‰RÖÁ A½«V¥ UÖSÖyzÁ RÛXVÖV ÚSÖeL• Bh•. C‹R UÖSÖ|, T·¸ UÖQYŸL¸ÛPÚV A½«V¥ p‹RÛ]ÛV Š|f\‰. `Y[ÛUeh ŒX BRÖWjL¸Á TVÁTÖ|' GÁ\ L£†ÛR ÛUVT|†‡ C‹R UÖSÖ| SÛPÙT¿f\‰. E¼T†‡›Á ˜efV BRÖW• ŒX• Bh•. C‰ CV¼ÛL›Á ÙLÖÛP. ŒX˜•, £• CV¼ÛL Y[jL· Bh•. AÛY UÂR YÖ²eÛLeh –L ˜efVUÖ]‰.

r¼¿osZ¥ UÖrT| AÛP‹‰ Y£YRÖ¥ ŒX Y[†‡¼h BT†‰ H¼Ty| E·[‰. U A¡“ LÖWQUÖL ŒX†‡Á Y[• hÛ\f\‰. LÖ|L· A³“, ŒX†‡¥ C£‹‰ A[°eh A‡LUÖL U G|†R¥ ÚTÖÁ\ÛY CR¼h ˜efV LÖWQjL·. U‚Á Y[†ÛR ÚU•T|†‰• YÛL›¥ N—T LÖXUÖL T¥ÚY¿ ‡yPjL· ÙNV¥T|†RTy| Y£fÁ\].

ŒXY[• TÖ‰L֐“

CÁÛ\V «tOÖ] ÙRÖ³¥îyT†‡Á LÖWQUÖL «YNÖV E¼T†‡ÛV A‡L¡eL ˜z• GÁT‰ EÛURÖÁ. B]Ö¥, AÚRÚSW†‡¥, A[°eh A‡LUÖL WNÖV] EWjLÛ[• ”opeÙLÖ¥¦ U£‹‰LÛ[• TVÁT|†‰YRÖ¥ U‚Á Y[• TÖ‡“eh E·[Öf\‰. LÖ¼¿ UÖrTÖ| LÖWQUÖL°• ŒXY[• TÖ‡eLT|f\‰. r¼¿osZ¥ UÖ¿TÖ|, TrÛUhz¥ «Û[°,, A‡L¡†‰ Y£• ”– ÙYT• BfVÛY «YNÖV SÛP˜Û\LÛ[•, ŒXjL¸Á TVÁTÖ|LÛ[• TÖ‡†‰·[]. A‡L¡†‰ Y£• SLWUVUÖeLXÖ¥ ŒX†‡Á TW“ hÛ\‹‰ÙLցÚP Y£f\‰.

C£‹R ÚTÖ‡¨• «tOÖ]• r•UÖ C£‹‰«P«¥ÛX. R–ZL AWr•, U†‡V AWr•, ŒXY[†ÛR ÚU•T|†R°•, Y£• RÛX˜Û\›]£eh TÖ‰L֐TÖ] ŒX†ÛR «y|oÙN¥X°• T¥ÚY¿ ‡yPjLÛ[ ÙLց|Y‹‰·[]. «YNÖV ŒXjL· U¼¿• Ÿ BRÖWjLÛ[ TÖ‰LÖeL R–ZL AWr T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ G|†‰ Y£f\‰. R–ZL†‡Á ÙUÖ†R TWT[° 1.30 ÚLÖz ÙaePŸ Bh•. C‡¥ «YNÖV ŒX†‡Á TW“ 57.7 NR®R•. C‡¥ 2.80 NR®R ŒX• «YNÖV• ÙNšVTPÖU¥ R¡r ŒXUÖL fPef\‰. LÖ| Y[Ÿ“ ‡yP• ^TÖÁ SÖy| ER«PÁ ¤.686 ÚLÖz ÙNX«¥ ÙNV¥T|†RTy| Y£• LÖ|Y[Ÿ“ ‡yP• ˜efVUÖ] UY[ TÖ‰L֐“ ‡yP• Bh•. TZjhzL· YÖµ• Th‡ U¼¿• UÛXYÖ³PjL· ÚU•TÖy| ‡yP•, ÚU¼hÙRÖPŸopUÛX ÚU•TÖy| ‡yP•, Ÿ‘z“ Th‡ ÚU•TÖy| ˜LÛU, Ÿ‘z“ Th‡L¸¥ U U¼¿• Ÿ TÖ‰L֐“ ‡yP•, ÚRpV Ÿ‘z“ ÚU•TÖy| ‡yP• E·TP T¥ÚY¿ ‡yPjLÛ[ R–ZL AWr A½˜LT|†‡ C£ef\‰. hZ‹ÛRLºeLÖL SP†RT|• C‹R A½«V¥ UÖSÖyz¥ LX‹‰ÙLÖ·YÛR G‚ ÙT¡‰• Uf²op AÛPfÚ\Á. hZ‹ÛRL· U]‡¥ A½«V¥ p‹RÛ] «ÛReLTP ÚY|•. AYŸLÛ[ Th†R½‹‰ ÙNV¥TP ÛYeL ÚY|•. hZ‹ÛRL· SÖyzÁ G‡ŸLÖXUÖL°•, G‡ŸLÖX «tOÖÂL[ÖL°•, Y£jLÖX C‹‡VÖ«Á p¼‘L[ÖL°• ‡L²f\ÖŸL·. A½«V¥ p‹RÛ] A‹R YÛL›¥ CÁÛ\V A½°NÖŸ ÙTÖ£[ÖRÖW sZ¦¥, hZ‹ÛRL¸ÛPÚV A½«V¥ p‹RÛ] «³“QŸÛY H¼T|†R ÚY|•. hZ‹ÛRL· U]‡¥ A½«V¥ p‹RÛ]LÛ[ Y[Ÿeh• ÚSÖef¥ H¼TÖ| ÙNšVTy|·[ C‹R ÚRpV A½«V¥ UÖSÖyÛP R–ZL†‡¥ SP†‰YR¼LÖL UÖSÖy| AÛUTÖ[ŸLºeh SÁ½ ÙR¡«†‰eÙLÖ·fÚ\Á. CªYÖ¿ ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ i½]ÖŸ. UÖSÖyz¼h ÚY¥Í T¥LÛXeLZL ÚY‹RŸ IN¡ ÚL.LÚQÐ RÛXÛU RÖjf]ÖŸ. EVŸL¥« AÛUoNŸ ÚL.ÙTÖÁ˜z, T·¸eL¥« AÛUoNŸ RjL• ÙRÁ]Wr, ÙRÖ³XÖ[Ÿ SX†‰Û\ AÛUoNŸ RÖ.ÚUÖ.AÁTWNÁ, ÚRpV A½«V¥ ÙRÖ³¥îyT• U¼¿• RLY¥ÙRÖPŸ“ L°Áp¥ (GÁ.p.GÍ.z.p.) RÛXYŸ LU¥LÖ‹† ‡ÚY‡, GÁ.p.GÍ.z.p. ÙSyÙYÖŸe RÛXYŸ BŸ.GÁ.ÚW BfÚVÖŸ YÖ²†‡ ÚTp]Ÿ. AÛUoNŸL· TjÚL¼“ RÁÛ] YÖ²†‡ L«ÛR UÛZ ÙTÖ³‹R UÖQYÁ TW†‰eh ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ B›W• ¤TÖš T¡r YZjf]ÖŸ. ˜Á]RÖL, R–²SÖ| A½«V¥ ÙRÖ³¥îyT L°Áp¥ E¿‘]Ÿ ÙNVXÖ[Ÿ GÍ.«ÁÙNÁy YWÚY¼\ÖŸ. «ZÖ«¥, AÛUoNŸL· ‰ÛW˜£LÁ, G.Y.ÚY¨, EVŸL¥«†‰Û\ ˜RÁÛUo ÙNVXÖ[Ÿ ÚL.LÚQNÁ, T·¸eL¥«†‰Û\ ˜RÁÛUo ÙNVXÖ[Ÿ ÚRY Ú^Ö‡ Ù^LWÖ^Á, `N‹‡WÖVÁ' ‡yP CVeh]Ÿ «tOÖ U›¥NÖ– AQÖ‰ÛW, R–²SÖ| A½«V¥ UÁ\ RÛXYŸ f£ÐQNÖ–, ÚY¥Í T¥LÛXeLZL† ‰ÛQÚY‹RŸ ÚTWÖp¡VŸ GÍ.WÖUoN‹‡WÁ E·TP TXŸ LX‹‰ ÙLցP]Ÿ. C¿‡›¥, UÖSÖy| AÛU“o ÙNVXÖ[Ÿ p.WÖU¦jL• SÁ½ i½]ÖŸ. 5 SÖyL· SPef\‰ C‹R UÖSÖyz¥, R–²SÖ| E·TP C‹‡VÖ«Á AÛ]†‰ UÖŒXjLÛ[• ÚNŸ‹R 700 C[• «tOÖÂL· LX‹‰ ÙLÖ·f\ÖŸL·. 5 SÖyL· SÛPÙT¿• C‹R UÖSÖ| 31-‹ ÚR‡PÁ ˜zYÛPf\‰. ŒÛ\°«ZÖ ŒL²op›¥, ÚSÖT¥ T¡rÙT¼\ C‹‡V «tOÖ ÙYjLyWÖUÁ WÖUf£ÐQÁ LX‹‰ ÙLÖ·f\ÖŸ.

No comments:

Post a Comment