கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Tuesday, December 28, 2010

ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவனுக்கு அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் காட்டமான பதில்


jäHf ntsh©Jiw mik¢rU«, nry« kht£l¡ fHf¢ brayhsUkhd Åu gh©o MWKf«, miu nt¡fh£L¤ jdkhf¥ ngÁtU«, <.é.nf.v°.Ïs§ nfhtD¡F fL« f©ld« bjçé¤J m¿¡if btëæ£LŸsh®.

mš, ‘2004M« M©L nfhâ br£o¥ghisa« bjhFÂæš bt‰¿ bg‰wnghJ, Ϫj¡ T£lâ Ïå¤jjh?’ v‹W nfŸé vG¥ÃÍŸs mik¢r® Åugh©o MW Kf«, ‘‘jäH®fis Rakçahij cz®Î bg‰wt®fshf cUth¡f¤ bjhl§f¥ g£l Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤ij¡ bfh¢ir¥gL¤Jtij <.é.nf.v°. Ïs§ nfht‹ ãW¤Â¡ bfhŸshé£lhš, ÂU¥Ã eh§fŸ jUtij th§»¡ f£o¡ bfhŸs¤ jahuhf£L«’’ v‹W F¿¥Ã£LŸsh®.

ÏJ F¿¤J mik¢r® Åugh©o MWKf« éL¤JŸs m¿¡if tUkhW:-

26-12-2010 Âdkâ ehns£oY« k‰W« Áy ehnsLfëY«, <.é.nf. v°. Ïs§nfht‹ më¤j ng£o x‹¿š jäHf¤Âš Â.K.f.Îl‹ fh§ »u° T£lâ mik¤jhš jäHf¤Âš fh§»u° njh‰WéL« v‹W brhšèæU¡»wh®. Ϫj¡ fU¤J Â.K.f.it gyÅd¥gL¤J« vd¡ fUÂæU¥ghnuahdhš, mJ mtuJ muÁaš miunt¡fh£L¤ jd¤ij¡ fh£Ltjhf¤jh‹ eh‹ v©â¡ bfhŸ »nw‹.

mJ k£Lkšy, m‹id nrhåah fhªÂÍ«, uhFš fhªÂÍ« <.é.nf.v°. Ïs§ nfht‹ ngh‹wt®fSila fU¤ij k¤J ešy KobtL¥gh®fŸ v‹W e«ò»nw‹ v‹W Ïs§ nfht‹ brhšèæU¥gJ; ÏtUila, Ïtiu¥ ngh‹w xU Áyç‹ fU¤ijÍ« nf£fhé£lhš fh§»u° f£Áia¤ nj®jèš njh‰fo¥ngh« v‹W jiyikia äu£Ltjhf¤jh‹ m®¤j«. fh§»uÁ‹ jiyik <.é.nf. v°. Ïs§nfhtå‹ jLkh‰w¤Â‰F fhuz« v‹d v‹gij m¿th®fŸ v‹W e«ò»nw‹. Vbd‹whš, Ït® tªj tê m¥go.

ngu¿P® m©zh mt®fshš j«Ã j«Ã v‹W miH¡f¥g£l <.é.nf.r«g¤ mt®fŸ 1961M« M©L Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤Â èUªJ btëna¿ Â.K.f. it mê¥ ng‹ v‹W rthš é£lh®.

2009M« M©L eilbg‰w ehlhSk‹w¤ nj®jèš Ït®

Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤Â‹ jiyt® fiyPç‹ f£lisia V‰W¢ braš gL« Rakçahij¤ bjh©l®fŸ Ïy£r¡fz¡»š c©L. eh£o‹ eyidÍ«, k¡fë‹ eyidÍ« fU¤Âš bfh©L muÁaèš

Âuhél K‹nd‰w¡ fHf« ngu¿P® m©zh mt®fshš njh‰Wé¡f¥g£lJ, gjéfis¥ bg‰W Rf« fh©gj‰fhf mšy. jäH®fis Rakçahij cz®Î bg‰wt®fshf cUth¡f Mu«Ã¡f¥ g£l Ïa¡f« Âuhél K‹nd‰w¡ fHf«.

jiyik¡F¡ f£L¥g£L, <.é. nf.v°.Ïs§nfht‹ ngh‹w muÁaš miunt¡ fh£o‰bfšyh« gš më¡fhkš eh§fŸ ÏU¥gJ v§fŸ nfhiH¤jd« v‹W fU¡ bfhŸs¡ TlhJ.

ahnuh bfhL¡F« Tè¡F khuo¥gJ«, jLkhWtJ« Ïs§nfht‹ ngh‹wt® fS¡F nt©Lkhdhš gH»é£l x‹whf ÏU¡fyh«. Âuhél K‹nd‰w¡ fHf¤ij¡ bfh¢ir¥gL¤jyh«, f£Á¤ jiyikiaÍ«, bjh©l®fisÍ« bfh¢ir¥ gL¤jyh« v‹W fU¡ bfh©L ng£o bfhL¥gij <.é.nf. v°. Ïs§ nfht‹ ngh‹wt®fŸ ãW¤Â¡ bfhŸs nt©L«. Ïšyh é£lhš, ÂU¥Ã eh§ fS« jUtij th§»¡ f£o¡ bfhŸs¤ jahuhf£L«.

Ï›thW mik¢r® Åugh©o v°.MWKf« T¿ÍŸsh®.

No comments:

Post a Comment