கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Wednesday, March 17, 2010

கலைஞர் - சட்டமன்றத்தின் சாயாத கோபுரம் சரியாத இமயம்


K¡fhš ü‰wh©L fhy bghJ thœ¡if,

miuü‰wh©L¡F« nkyhf r£lk‹w¥ gâ,

v®¡f£Á cW¥Ãd®,

f£Áæ‹ bfhwlh,

v®¡ f£Á Jiz¤ jiyt®,

v®¡f£Á¤ jiyt®,

bghJ¥gâ¤Jiw mik¢r®,

IªJ Kiw Kjyik¢r®,

r£lk‹w¤ nj®jèš ã‹wnghbjšyh« bt‹wt® Kjšt® fiyP®.

mtUila cUt¥gl« r£lk‹w¤Âš,

mJΫ Kjšt® fiyPnu f£oa òÂa r£lk‹w tshf¤Âš it¥gj‰F jFÂæšiyah«! brhš»wh® b#ayèjh.

bgUªjiyt® fhkuhr®,

bgçat® g¡jt¢ry«,

ÂU. M®. bt§f£uhk‹,

ÂU. Á. R¥Ãukâa«,

ÂU. khâ¡fnty®,

ÂUkÂ. n#h m«khŸ,

ÂU. f¡f‹

ngh‹w bgUik¡Fça fh§»u° mik¢r®fnshL r£lk‹w¤Âš thj« - v®thj« òçªJ jäHf r£lk‹w¤Âš jå¤j òfG¡Fçatuhf Âfœªjt® Kjšt® fiyP®.

mtç‹ cUt¥gl« r£lk‹w¤Âš it¡f¡ Tlhjh« - bghUK»wh® b#ayèjh.

m¿P® m©zhé‹ mik¢ruitæš bghJ¥gâ¤Jiw mik¢ruhfΫ - mtU¡F¥Ã‹ Kjyik¢ruhfΫ gjé t»¤JtUgt® Kjšt® fiyP®.

lh¡l® V.Ïy£Rkzrhä Kjèah®, ÂU.V. M®. jhnkhju‹, ÂU. trªjghŒ, ÂU. ghyR¥Ãukâa mŒa®, ÂU.Ïuh#h mŒa®, Ïuh#h r®. K¤ijah br£oah®, ÂU. rhäehj‹, ÂU. F‹w¡Fo mofsh®, ÂU. »UZzrhä ehÍL, ÂU.nf. uh#huh« ehÍL

ngh‹w bk¤j¥go¤j nkjhéfŸ jäHf nkyitæš cW¥Ãd®fshf ÏUªjnghJ eilbg‰w Mnuh¡»akhd éthj§fëš fyªJ bfh©L mt®fns éa¡F« t©z« gš më¤J - ciu ãfœ¤Âa muÁaš khkåj® Kjšt® fiyP®.

m¥go¥g£ltç‹ cUt¥gl« òÂa r£lk‹w tshf¤Âš it¡f¤ jFÂæšiy v‹»wh® b#ayèjh!

ÂU.é.nf. Ïuhkrhä Kjèah®, ÂU.nf. éehaf«, ÂU. bgh‹d¥g ehlh®, ÂU. fU¤ÂUk‹, ÂUkÂ. mdªjeha», ÂU. kh®o‹, ÂU. j£Ázh_®¤Â fΩl®, ÂUkÂ. bgh‹d«khŸ, ÂU. ÏisabgUkhŸ, ÂU. gh. Ïuhk¢rªÂu‹

ngh‹w thj¤ Âwikä¡f cW¥Ãd®fŸ fh§»u° f£Á rh®Ãš r£lk‹w¤Âš mk®ªÂUªjh®fŸ.

ÂU. v«. fšahzRªju«, ÂU. nf.o.nf. j§fkâ, ÂU. V. ghyR¥Ãukâa‹, ÂU. ešyÁt«, ÂU.Ã. ckheh¤, ÂU.ukâ, ÂU. tujuh#‹, ÂU. é.nf. nfhj©luhk‹, ÂU. bešè¡F¥g« nfhéªjuhr‹, ÂU. c.uh.tujuh#‹, ÂU. ÂU¥ó® R¥guha‹, ÂU.kzè fªjrhä ngh‹w f«ôå°£L #h«gth‹fnshL«,

ÂU. ghyR¥Ãukâa‹, ÂU. Á‹dJiu, ÂU. ešyÁt«, ÂU. RnuªÂu‹, ÂU. V.R¥Ãukâa«, ngh‹w Ãu#h nrhõè°L f£Áia¢ rh®ªj j¤Jt é¤jf®fnshL«,

ÂU. A©nl, ÂU. fhiu¡Fo rh.fnzr‹, Áy«ò¢ bršt® ÂU. k.bgh. ÁtPhd«, ÂU. m¥Jš rkJ, ÂU. m¥Jš y¤Ô¥, ÂU. ÂU¥ó® bkhŒÔ‹, ngh‹w étu« m¿ªJ thjhL« bgUk¡fnshL«,

v«.í.M®. k‰W« mtuJ mik¢r®fnshL«,

b#ayèjh k‰W« mtuJ mik¢r®fnshL«, gy M©Lfshf r£lk‹w¤Âš f©âa¤njhL thj« òçªJ bt‹W ㉻‹w Kjšt® fiyPç‹ cUt¥gl¤ij r£lk‹w¤Âš it¡f¡ Tlhjh«! M¤Âu¤njhL m¿¡if éL»wh® b#ayèjh.

ÂU. Í.»UZzhuh›, ÂU. bršygh©oa‹, ÂU. M¤jdh®, ÂU. òyt® nfhéªj‹, ÂU.nf. V. kÂaHf‹, ÂU.KDMÂ, ÂU.nf. Ïuh#huh«, ÂU. j䜡Fokf‹, ÂU. gHåntšuh#‹, ÂU. MÎila¥g‹,

ngh‹w Ñ®¤Â ä¡f r£lk‹w¤ jiyt®fshš bgçJ« k¡f¥g£lt® - ngh‰w¥g£lt® Kjšt® fiyP® mt®fŸ.

mtç‹ cUt¥gl¤ij Âw¡f¡ TlhJ v‹W b#ayèjh brhš»wh®.

Ï¥go xU m¿¡if él jd¡F jF c©lh v‹W b#ayèjh v©â¥gh®¡f nt©lhkh?

m¿é‹ K®¢Á,

mDgt¥ bg£lf«,

ã®thf¤ Âw‹,

thjhL« tšyik,

v®¡f£Áfis k¡F« bgUªj‹ik,

vt® brhštijÍ« T®ªJ ftå¡F« g©ghL,

jhæ‹ Fz«,

jªijæ‹ gçÎ,

rnfhju ghr«,

fhyk¿ªJ éid Ko¡F« Âw‹,

fonjh¢Á bkšy v¿Í« é¤ij

ϤjidÍ« j‹ål¤Âš bfh©L Ï‹W« ã¤j« ciH¡»‹w Kjšt® fiyPç‹ cUt¥gl¤ij r£lk‹w¤Âš it¡f¡ Tlhjh?

`khãy¤Âš Rah£Á - k¤Âæš T£lh£Á’ v‹w muÁaš j¤Jt«,

g°fŸ njÁa kakh¡fš,

FÂiu¥ gªja« xê¥ò,

ca® ÚÂk‹w¤Âš tH¡fhL bkhêahf jäœ,

kjuh° - br‹idahdJ

jäG¡F `br«bkhê’ jFÂ,

mid¤J rhÂædU« m®¢rfuhfyh«,

FoæU¥nghU¡F mªj Ïl¤ijna g£lh brŒJ jU« £l«,

bg©fS¡F brh¤Jçik,

cŸsh£Á k‹w¤Âš 33 rjéj« jå xJ¡ÑL

ngh‹w tuyh‰W¢ Áw¥ò bfh©l m¿é¥òfis m¿é¤J« - Ô®khd§fis ãiwnt‰¿Í« - r£l« Ïa‰¿Í« rhjid òçªj Kjšt® fiyPç‹ cUt¥gl¤ij r£lk‹w tshf¤Âš it¡f¡ TlhJ v‹»wh® Ϫj bfhlehL ng®tê b#ayèjh.

#h xêa rk¤Jtòu§fŸ,

Foirfis mf‰¿ - fh‹»ß£ ÅLfŸ f£o¤ jU« fiyP® Å£L tr¤ £l«,

ViHfS¡F« Ïytrkhf ca®ªj kU¤Jt Á»¢ir më¡F« cæ®fh¡F« fiyP® fh¥Õ£L¤ £l«,

ViHfS¡F« - étrhæfS¡F« Ïytr ä‹rhu« tH§F« £l«,

ϪÂahényna Ïytr t©z¤ bjhiy¡ fh£Á¥ bg£o tH§F« £l«,

xU %ghŒ¡F xU »nyh mçÁ tH§F« £l«

ngh‹w kf¤jhd £l§fis r£lk‹w¤Âš m¿é¤J mij bt‰¿fukhf eilKiw¥gL¤Â tU« Kjšt® fiyPç‹ cUt¥gl¤ij r£lk‹w tshf¤Âš it¡f¡ Tlhjh«. tçªJ f£o¡ bfh©L m¿¡if éL»wh® b#ayèjh.

Mf°L 15 M« ehŸ RjªÂu ÂdéHhé‹ nghJ khãy Kjyik¢r®fŸ mªjªj khãy jiyik¢ brayf¤Âš njÁa¡ bfhoia V‰W»‹w cçikia thjho¥ bg‰wt®.

bjhêyhs® Âdkhd nk Kjš ehS¡F jäœ eh£oš k£Lkšy; ϪÂah KGik¡F« r«gs¤njhL Toa éLKiwia th§»¤ jªjt®.

ÉgL¤j¥g£nlh® ey« fh¡f ÂU. r£lehj‹ jiyikæš FG; mjdhš ÉgL¤j¥g£nlh U¡F« - Ó®kuÃd®fS¡F« rYiffŸ.

fhtš Jiwæd® fZl§fis¡ f©L m¿ªJ ngh¡f _‹W nghÄ° fäõ‹fŸ.

fhntç¥ Ãu¢Áid¡F `eLt® k‹w«’ f©lJ.

125 M©Lfhy tuyh‰¿š br‹id ca®ÚÂk‹ w¤Âš, xU mç#‹ Tl ÚÂgÂahf tuKoaéšiy v‹w Fiwia¥ ngh¡F« t©z«, ÚÂg ÂU. tujuh#id br‹id ca®ÚÂk‹w¤Âš ÚÂgÂahf c£fhu it¤jJ.

Fkç Kidæš mŒa‹ tŸStD¡F Áiy it¤jJ.

Ï¥go v¤jidnah tuyhWfis¥ gil¤j tuyh‰W¤ jiyt® Kjšt® fiyPç‹ cUt¥ gl¤ij r£lk‹w¤Âš it¡f¡TlhJ v‹W tirkhç bghêªJ m¿¡if é£oU¡»wh® b#ayèjh.

Ï¥gobašyh« m¿¡if él b#ayèjhΡF v‹d jFÂæU¡»wJ?

r£lk‹w¤Â‹ kh©ig¡ bfL¤jt® mšyth b#ayèjh!

bfhŠr« Tl bt£fäšyhJ rghehaf® eh‰fhèæš V¿ mk®ªJ bfh©lJ.

cW¥Ãdnu mšyhj j‹ njhê rÁfyhit Jiz rghehaf® eh‰fhèæš c£fhuit¤jJ.

Kjyik¢ruhf ÏUªJ« j‹ Ïyhfh r«gªj¥g£l nfŸéfS¡F gš më¡fhkš fhy¤ij X£oaJ.

M£Á¡F tªjË, mj‰F K‹ÃUªj r£lk‹w elto¡if¡ F¿¥òfis¤ ÂU¤ÂaJ.

g£b#£ go¡F« Kjšt® fiyPç‹ fu¤ÂèUªJ g£b#£il¥ ÃL§»a ml§fh¥Ãlhç ntiy brŒjJ.

r£lk‹w¤Â‰FŸnsna rghehafiu, mik¢r®fis fhèš éH¢ brŒJ - uÁ¤J `nro°£lhf’ és§»aJ.

mYtš MŒÎ¡ FGéš xU ehS« fyªJ bfhŸshJ mªj¡ FGit mtk¤jJ.

"eh‹ gh¥gh¤Âjh‹, v‹id ahU« mir¡f KoahJ’’ v‹W T¿ Mça brh%g¤ij¡ fh£oaJ.

"muR Cêa®fis rΡfhš mo¤J ntiy th§»nd‹’’ v‹W r®thÂfhç ghâæš rigæš bfh¡fç¤jJ.

bl°kh r£l« bfh©LtªjJ.

j©lid¡F¥ gaªJ g‹Ü®bršt¤ij Kjštuh¡» mt® Ëdhš gJ§»¡ bfh©lJ.

Ï¥go v¤jidnah f©âa¡ Fiwthd brašfis¥ òçªjt® b#ayèjh!

mtuh fiyPç‹ jF g‰¿ m¿¡if éLtJ!

tuyh‰W kåj®fŸ

thu¤Â‰F xUt® v‹w

Åj¤Âš Ãw¥gšiy,

xU Íf¤Â‰F xUt® v‹W

njh‹WtJ« c©L.

xU rfh¥j¤Â‹ jiyt® fiyP®.

v‹W« mt® r£lk‹w¤Â‹

rhahj nfhòu« - rçahj Ïka«.

mtç‹ cUt¥gl«

r£lk‹w¤Âš Âw¥gij v®¤J m¿¡if

éL»whnu b#ayèjh, mJ vªj tifæš ãaha«?

tæ‰bwç¢rš fhuzkhf¤ jh‹

b#ayèjh m¿¡if

éL¤JŸshnu jéu, ntwšy!No comments:

Post a Comment