கலைஞரின் வழியில் கழகப் பணியில் எங்கள் நான்காம் தலைமுறை வை.மு.கவின்மதி

About Me

My photo
Madurai, Tamilnadu, India
" இராம. வைரமுத்து என்கிற நான், தமிழ் சமுதாயத்தினரைத் திருத்தி உலகத்திலே பிற சமுதாயத்தினரைப் போல் அறிவும் மானமுமுள்ள சமுதாயமாக ஆக்க வேண்டும் என்ற தொண்டினை ஏற்று வாழ்கிறேன். அதை செய்வதற்கு எனக்கு யோக்கிதை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அதை செய்வதற்கு வேறு யாரும் முன்வராத காரணத்தினால் நான் அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் " - இராம. வைரமுத்து M.S(IT&M),P.G.D(PM&IR), LLB..,

Search This Blog

Labels

Friday, February 4, 2011

கலைஞர் - சரத் பவார் சந்திப்பு


ÙP¥¦›¥, ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ÛV U†‡V U‹‡¡ NW†TYÖŸ N‹‡†RÖŸ. AÚTÖ‰, R–²SÖy|eh ÙY·[ ŒYÖWQ Œ‡R« A¸TRÖL E¿‡ A¸†RÖŸ.

N‹‡“

˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ 30.01.2011 அன்று ÙP¥¦ ÙNÁ\ÖŸ. R–²SÖ| C¥X†‡¥ Rjf›£‹R AYÛW U†‡V ÚY[ց U‹‡¡ NW†TYÖŸ 30.01.2011 அன்று N‹‡†‰ ÚTp]ÖŸ.

CoN‹‡“eh ‘\h ÙY¸ÚV Y‹R NW†TYÖŸ Œ£TŸLºeh ÚTyz A¸†RÖŸ. AÚTÖ‰ AYŸ i½VRÖY‰:-

R–ZL†‡¥ H¼TyP ÙY·[ ÚNRjL· ÙRÖPŸTÖL U†‡V AWr ÚRÛYVÖ] Œ‡R« A¸eL ÚY|• GÁ¿ R–ZL AWr H¼L]ÚY ÚLÖ¡eÛL «|†‡£‹R‰. ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡PÁ SP‹R N‹‡‘ÁÚTÖ‰, R–ZL ÙY·[ ÚNRjL· ÙRÖPŸTÖL R–ZL AWpÁ ÚLÖ¡eÛLÛV H¼¿, ÚRÛYVÖ] AÛ]†‰ ER«LÛ[• A¸eL RVÖWÖL C£TRÖL ÙR¡«†ÚRÁ.

ER« A¸ÚTÖ•

R–ZL†‰eh ÙY·[ ŒYÖWQ Œ‡ J‰eg| ÙNšY‰ ÙRÖPŸTÖL, U†‡V Œ‡ U‹‡¡ ‘WQ֐ ˜LŸÈ RÛXÛU›¥ AÛUeLTyP EVŸUyPe hµ«¥ U†‡V E·‰Û\ U‹‡¡ T.pR•TW˜•, SÖÄ• E¿‘]ŸL[ÖL E·Ú[Ö•. Cehµ A¸eh• A½eÛL AzTÛP›¥, R–ZL ÙY·[ ÚNRjLÛ[ NUÖ¸eL, ÚRÛYVÖ] AÛ]†‰ ER«Lº• A¸eLT|•.

CªYÖ¿ NW†TYÖŸ i½]ÖŸ.

No comments:

Post a Comment